Начало > За нас > EU Проекти
Прил. 5 Прил. 4 Прил. 3 Прил. 2 Прил. 1 Дог. 2 Дог. 1 Съобщение

“ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0106-C01 за проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „Технострой инженеринг“ ЕООД по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 264 349.00 лв. (654 482.49 лв. - европейско и 115 496.91 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „Технострой инженеринг“ ЕООД чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нови активи с по-високо ефективни характеристики.

Специфичните цели на проекта са:

По този начин основната и специфичните цели на настоящото проектно предложение способстват за постигането на главната цел на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност”-предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.