Начало > За нас > EU Проекти
Дог. 1 Дог. 2 Прил. 1 Прил. 2 Прил. 3 Прил. 4 Прил. 5

“ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0106-C01 за проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „Технострой инженеринг“ ЕООД по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 264 349.00 лв. (654 482.49 лв. - европейско и 115 496.91 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.